Nutzungsbedingungen [Almindelige betingelser]

[Deutschsprachiger Disclaimer]
Nutzungsbedingungen

Heimathafen Dänemark wird von Dänemark aus betrieben und richtet sich vorallem an in Dänemark ansässige Benutzer und Firmen. Es gilt dänisches Recht. Die deutschsprachige Version steht unter der dänischen Fassung.

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Heimathafen Dänemarks hjemmeside og tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser
Anvendelse og brug af Heimathafen Dänemarks online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2. Information på Heimathafen Dänemarks tjenester m.v.
Information på Heimathafen Dänemarks tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Heimathafen Dänemark er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Heimathafen Dänemark og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Heimathafen Dänemark uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

3. Vilkår for virksomheder

Ved oprettelse af en annoncørprofil / tilmelding som annoncør accepterer annoncøren de på denne side nævnte annoncørbetingelser.

3.1 Virksomhedsdataindsamling
Heimathafen Dänemark indhenter virksomhedskontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører eller via direkte kontakt. Virksomhedsejere eller dennes ansatte kan på Heimathafen Dänemarks hjemmesiden selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, (såsom navne, adresser, e-mail oplysninger og link til andre offentlige tjenester mv.) ved at kontakte Heimathafen Dänemark eller via selvbetjening på Heimathafen Dänemark websitet. Ved selvbetjening kan Heimathafen Dänemarks brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne.
De oplysninger, som brugere selv tilføjer eller ændrer, anses af Heimathafen Dänemark for gældende kontaktoplysninger og publiceres, når de er kontrolleret og godkendt af Heimathafen Dänemark i overensstemmelse med Heimathafen Dänemarks gældende regler for publicering.

Brugeres ændring af eksisterende kontaktoplysninger eller angivelse af tillægsoplysninger er underlagt vilkår for tillægsoplysninger.
Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar.

Såfremt en bruger af tjenesten mener at kontaktoplysning eller tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes per mail via hej@heimathafen-daenemark.dk. Det er dog kun Heimathafen Dänemark, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

3.2 Opsigelse
En virksomhed kan opsige samarbejdet med 14 dages varsel.
Ved mislighold af betingelserne fra virksomhedens side kan Heimathafen Dänemark opsige samarbejde med øjeblikkelig varsel.

3.3 Materiale
Virksomheden har ansvar for at materiale, der stilles til rådighed overholder lovgivningen i Danmark og EU. Annoncøren skal holde Heimathafen Dänemark skadesløs i.f.m. krav, som udspringer af det materiale annoncøren stiller til rådighed.

3.4 Gebyrer

Virksomheder kan oprette en gratis profil („Basis Profil“) på Heimathafen Dänemark hjemmesiden. Hvis virksomheden ønsker at gøre brug af avancerede funktioner, kan der oprettes en premium profil. Prisen for en premium profilen retter sig efter virksomhedens størrelse (500 kr. pr år for selvstændige uden ansatte; 1400 kr. pr. år som standard virksomhedpris).3.6 Annulleringer
Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret, ikke kan gennemføres eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan kunder annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret o.l.

Virksomheden er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse.
Det er muligt at lave en delvis annullering ved henvendelse til Heimathafen Dänemark. Registreringer kan annulleres i indtil 30 dage.

3.7 Betingelser for databehandling
Som virksomhed kan du have adgang til en række personlige oplysninger vedr. interesserede kunder du samarbejder med.

Disse oplysninger kan omfatte: For- og efternavn, adresse, postnr., by, telefonnummer, e-mail samt transaktioner og statistik i.f.m. samarbejdet.

Hvis du modtager eller henter disse oplysninger fra Heimathafen-daenemark.dk og lagrer dem hos dig selv eller via en 3. part, så er du forpligtet til, enten via egne foranstaltninger eller via en såkaldt databehandleraftale med den 3. part, at sikre oplysningerne så de ikke er tilgængelige for uvedkomne.

Du er ligeledes forpligtet til kun at opbevare oplysningerne i det omfang det er nødvendigt og til at slette oplysningerne igen, hvis den person som de vedrører eller vi som dataansvarlig kræver dette.

Tracking: Som virksomhed giver du Heimathafen Dänemark ret til opbevare og behandle persondata, som du måtte dele med Heimathafen Dänemark i forbindelse med tracking af leads og salg via et trackingscript, da dette kan være nødvendigt i.f.m. dokumentation og afregning for dine salg via Heimtathafen Dänemark hjemmesiden. Samtidigt accepterer du at disse data opbevares og behandles som beskrevet i Heimathafen Dänemarks persondatapolitik.

3.8 Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Heimathafen Dänemark
Via websitet https://www.heimathafen-daenemark.dk (Heimathafen Dänemark) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger:


4. Behandling af personlige oplysninger
Du opfordres til at gennemlæse Heimathafen Dänemarks retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger forud for anvendelsen af Heimathafen Dänemarks tjenester.

4.1 Links
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Heimathafen Dänemark for indholdet af den side, der linkes til.

4.2 Erstatningsansvar
Heimathafen Dänemark kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Heimathafen Dänemark websitet eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at skadesløsholde Heimathafen Dänemark for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Heimathafen Dänemarks hjemmeside og tjenester.

5. Rettigheder til hjemmesiden
Alle navne, logoer og varemærker på Heimathafen Dänemarks tjenester tilhører Christina Jacobsen („Heimathafen Dänemark“) og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra vedkommende.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Heimathafen Dänemark eller dets samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Hvis ikke angivet på anden måde er billedmaterialet fremstillet med tjenesten Canva Pro (canva.com), som ligeledes har sikret lovligt brug af de brugte materialer.

Ikonerne er fra icons8.com

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Heimathafen Dänemarks tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

6. Bidrag fra brugere
Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Heimathafen Dänemarks tjenester (herunder bedømmelser af virksomheder samt bidrag i fora), vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Heimathafen Dänemark kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Heimathafen Dänemark har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.
Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Heimathafen Dänemarks brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Heimathafen Dänemarks tjenester.

7. Brugernavn og kodeord
En bruger (privat eller virksomhed) har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Heimathafen Dänemark, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

8. Overdragelse
Heimathafen Dänemark har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

9. Andet
Heimathafen Dänemark forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder Heimathafen Dänemark sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af Heimathafen Dänemark, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos Heimathafen Dänemark, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i Heimathafen Dänemarks tjenester.

Brugeren accepterer, at Heimathafen Dänemark skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødvendigt for driften af Heimathafen Dänemarks hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Heimathafen Dänemark eller andre brugere mod tab. 

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Heimathafen Dänemarks website eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Heimathafen Dänemarks hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Heimathafen Dänemark besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Heimathafen Dänemark har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

10. Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret.

Deutschsprachige Version

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Heimathafen Dänemark Website und Dienstleistungen

Nachfolgend können Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Heimathafen Dänemark Website und Dienstleistungen lesen.

1. Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Nutzung der Online-Dienste von Heimathafen Dänemark bedeutet die Akzeptanz der unten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Informationen auf den Heimathafen Dänemark Diensten usw.
Die Informationen auf den Heimathafen Dänemark Diensten werden ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für Richtigkeit oder Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Heimathafen Dänemark behält sich außerdem das Recht vor, den Inhalt der Website oder der beschriebenen Dienstleistungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bei der Kommunikation zwischen Heimathafen Dänemark und den Benutzern ohne Verwendung digitaler Signaturen übernimmt Heimathafen Dänemark keine Verantwortung, falls die Informationen während der Übertragung geändert oder verfälscht werden oder Unbefugte darauf zugreifen.

3. Bedingungen für Unternehmen

Durch die Erstellung eines Anbieterprofils / Anmeldung als Anbieter akzeptiert der Anbieter die auf dieser Seite genannten Anbieterbedingungen.

3.1 Erfassung von Unternehmensdaten
Heimathafen Dänemark sammelt Unternehmenskontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnummer) von verschiedenen Telekommunikationsanbietern oder über direkten Kontakt. Unternehmenseigentümer oder deren Mitarbeiter können auf der Heimathafen Dänemark Website selbst Kontaktinformationen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, die sie betreffen (wie Namen, Adressen, E-Mail-Informationen und Links zu anderen öffentlichen Diensten usw.), indem sie sich an Heimathafen Dänemark wenden oder die Selbstbedienungsfunktion auf der Heimathafen Dänemark Website verwenden. Benutzer von Heimathafen Dänemark können über die Selbstbedienungsfunktion Kontaktinformationen ändern oder entfernen. Der Benutzer wird dann aufgefordert, die Änderungen zu bestätigen. Die Informationen, die Benutzer selbst hinzufügen oder ändern, gelten für Heimathafen Dänemark als gültige Kontaktinformationen und werden veröffentlicht, nachdem sie von Heimathafen Dänemark gemäß den geltenden Veröffentlichungsrichtlinien überprüft und genehmigt wurden.

Die Änderung bestehender Kontaktinformationen durch Benutzer oder die Angabe von Zusatzinformationen unterliegt Bedingungen für Zusatzinformationen. Der Benutzer akzeptiert, dass alle von ihm bereitgestellten Informationen und Inhalte allein seine Verantwortung sind.

Wenn ein Benutzer der Dienstleistung der Ansicht ist, dass Kontaktdaten oder Zusatzinformationen beleidigend sind oder anderweitig ungeeignet erscheinen, kann die Information per E-Mail an hej@heimathafen-daenemark.dk gemeldet werden. Es ist jedoch nur Heimathafen Dänemark, das endgültig entscheidet, welche veröffentlichten Informationen aus dem Dienst entfernt werden sollen.

3.2 Kündigung
Ein Unternehmen kann die Zusammenarbeit mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen kündigen. Bei Verstoß gegen die Bedingungen seitens des Unternehmens kann Heimathafen Dänemark die Zusammenarbeit sofort kündigen.

3.3 Material
Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das bereitgestellte Material den Gesetzen in Dänemark und der EU entspricht. Der Anbieter muss Heimathafen Dänemark schadlos halten in Bezug auf Ansprüche, die aus dem vom Anbieter bereitgestellten Material resultieren.

3.4 Gebühren

Unternehmen können ein kostenloses Profil („Basis Profil“) auf der Heimathafen Dänemark Website erstellen. Wenn das Unternehmen erweiterte Funktionen nutzen möchte, muss ein Premium-Profil erstellt werden. Der Preis des Premium-Profils richtet sich nach der Größe des Unternehmens (500 DKK pro Jahr für Selbstständige ohne Angestellte; 1400 DKK pro Jahr als Standardpreis für Unternehmen mit Angestellten).

3.6 Stornierungen
Es kann Situationen geben, in denen Aufträge fehlerhaft erfasst wurden, nicht erfasst werden sollten, nicht ausgeführt werden können oder das Ergebnis eines Tests usw. sind.

Darüber hinaus können Kunden Aufträge gemäß den Bestimmungen zum Widerrufsrecht usw. stornieren.

Das Unternehmen ist berechtigt, die oben genannten Arten von Aufträgen zu stornieren, wenn sie eine Begründung angeben. Es ist möglich, eine teilweise Stornierung durch Kontaktaufnahme mit Heimathafen Dänemark vorzunehmen. Registrierungen können bis zu 30 Tage lang storniert werden.

3.7 Bedingungen für Datenverarbeitung
Als Unternehmen können Sie Zugang zu einer Reihe von personenbezogenen Daten von interessierten Kunden haben, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Diese Informationen können Folgendes umfassen: Vor- und Nachname, Adresse, PLZ, Stadt, Telefonnummer, E-Mail sowie Transaktionen und Statistiken im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit.

Wenn Sie diese Informationen von Heimathafen-daenemark.dk erhalten oder abrufen und sie bei sich selbst oder über einen Dritten speichern, sind Sie verpflichtet, die Informationen entweder durch eigene Maßnahmen oder durch einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Dritten so zu schützen, dass sie nicht für Unbefugte zugänglich sind.

Sie sind auch verpflichtet, die Informationen nur im erforderlichen Umfang aufzubewahren und die Informationen zu löschen, wenn die betroffene Person oder wir als verantwortliche Datenstelle dies verlangen.

Tracking: Als Unternehmen geben Sie Heimathafen Dänemark das Recht, personenbezogene Daten, die Sie im Zusammenhang mit der Verfolgung von Leads und Verkäufen über ein Tracking-Skript mit Heimathafen Dänemark geteilt haben, zu speichern und zu verarbeiten, da dies zur Dokumentation und Abrechnung Ihrer Verkäufe über die Heimtathafen Dänemark Website erforderlich sein kann. Gleichzeitig akzeptieren Sie, dass diese Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie von Heimathafen Dänemark gespeichert und verarbeitet werden.

3.8 Richtlinien für die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Heimathafen Dänemark
Über die Website https://www.heimathafen-daenemark.dk (Heimathafen Dänemark) werden eine Reihe von personenbezogenen Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet:

4. Verarbeitung personenbezogener Daten Sie werden gebeten, Heimathafen Dänemarks Datenschutzrichtlinien vor der Nutzung der Heimathafen Dänemark Dienste zu lesen.

4.1 Links
Wenn auf eine Website eines Dritten verlinkt wird, geschieht dies ohne Verantwortung von Heimathafen Dänemark für den Inhalt der verlinkten Seite.

4.2 Haftungsausschluss
Heimathafen Dänemark kann in keinem Fall für die Nutzung der Heimathafen Dänemark Website oder der damit verbundenen Dienstleistungen haftbar gemacht werden, einschließlich Umsatzverlusten, Betriebsausfällen oder Datenverlusten, Betriebsstörungen oder ähnlichen Verlusten.

Der Benutzer akzeptiert, Heimathafen Dänemark von jeglicher Haftung für Ansprüche freizustellen, die aufgrund rechtswidriger oder schadensverursachender Nutzung der Heimathafen Dänemark Website und Dienstleistungen durch den Benutzer entstehen.

5. Rechte an der Website
Alle Namen, Logos und Marken auf den Heimathafen Dänemark Diensten gehören Heimathafen Dänemark und dürfen nur mit vorheriger Zustimmung von Heimathafen Dänemark verwendet werden.

Der Inhalt der Dienste wie Text, Grafiken, Icons, Bilder, Audiodateien, Software usw. gehört entweder Heimathafen Dänemark oder seinen Partnern und ist durch das Urheberrecht und andere einschlägige Gesetze geschützt. Sofern nicht anders angegeben, wurde das Bildmaterial mit dem Dienst Canva Pro (canva.com) erstellt, der ebenfalls die rechtmäßige Verwendung der verwendeten Materialien sichergestellt hat. Die Icons stammen von icons8.com.

Unbefugtes Kopieren, Verbreiten oder öffentliches Vorführen der Heimathafen Dänemark Dienste oder Teilen davon verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann zivil- und strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben. Es ist auch nicht gestattet, Hinweise oder Materialien, die hierzu bezüglich Urheberrecht oder ähnlichem verfügbar sind, zu entfernen.

6. Benutzerbeiträge
Sämtliches Material, Informationen oder andere Formen der Kommunikation, die von den Benutzern über die Website oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Heimathafen Dänemark Dienste (einschließlich Bewertungen von Unternehmen und Beiträge) empfangen werden, werden als nicht vertraulich, nicht exklusiv angesehen und berechtigen den Absender nicht zu Lizenzgebühren. Heimathafen Dänemark kann solches empfangenes Material, Informationen usw. frei verwenden, einschließlich der Erteilung von Lizenzen für die Nutzung.

Heimathafen Dänemark hat das Recht, die empfangenen Materialien, Informationen usw. frei hochzuladen, zu kopieren, zu verteilen, einzuarbeiten, zu ändern und/oder anderweitig für kommerzielle oder nichtkommerzielle Zwecke zu verwenden. Der Benutzer garantiert, dass er alle erforderlichen Rechte und/oder Zustimmungen hat, die erforderlich sein könnten, um Heimathafen Dänemarks Verwendung von allem Material, Informationen oder anderen Formen der Kommunikation zu ermöglichen, das von den Benutzern über die Website oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Heimathafen Dänemark Dienste empfangen wird.

7. Benutzername und Passwort
Ein Benutzer (privat oder Unternehmen) ist verpflichtet, einen eventuellen Benutzernamen und ein Passwort vertraulich zu behandeln und sie daher nicht an andere weiterzugeben. Der Benutzer ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter seinem Benutzernamen und Passwort durchgeführt werden. Der Benutzer ist außerdem verpflichtet, Heimathafen Dänemark unverzüglich über unbefugte Nutzung von Benutzernamen und Passwort zu informieren.

8. Übertragung
Heimathafen Dänemark hat jederzeit das Recht, seine Rechte und Pflichten an Dritte zu übertragen, ohne vorherige Zustimmung des Benutzers einzuholen.

9. Sonstiges
Heimathafen Dänemark behält sich das Recht vor, Informationen auf den Diensten ohne vorherige Ankündigung zu entfernen sowie die Website und die Dienste einzustellen, einschließlich eventueller E-Mail-Konten. Darüber hinaus behält sich Heimathafen Dänemark das Recht vor, das E-Mail-Konto eines Benutzers zu schließen, wenn es in einem Zeitraum von Heimathafen Dänemark als inaktiv definiert wurde, die Anzahl der E-Mails, die von oder an ein Konto bei Heimathafen Dänemark gesendet werden können, zu begrenzen, und die maximale Anzahl von Tagen zu begrenzen, an denen E-Mails usw. in den Diensten von Heimathafen Dänemark gespeichert werden können.

Der Benutzer akzeptiert, dass Heimathafen Dänemark Zugang zum E-Mail-Konto des Benutzers verschafft, wenn dies für den Betrieb der Heimathafen Dänemark Websites und Dienste erforderlich ist oder um Heimathafen Dänemark oder andere Benutzer vor Verlusten zu schützen.

Sofern der Benutzer Informationen oder andere Informationen über Heimathafen Dänemarks Website oder Dienste erhält, die nicht für den Benutzer im Zusammenhang mit der Nutzung der Heimathafen Dänemark Websites und Dienste bestimmt sind, ist der Benutzer verpflichtet, diese Informationen unverzüglich zu löschen und Heimathafen Dänemark darüber zu informieren. Der Benutzer darf diese Informationen unter keinen Umständen kopieren oder Dritten zugänglich machen.

Heimathafen Dänemark hat jederzeit das Recht, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überprüfen.

Sollte ein Teil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als rechtswidrig oder ungültig angesehen werden und daher nicht durchgesetzt werden können, hat dies keine Auswirkungen auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des verbleibenden Teils der Bedingungen.

10. Streitigkeiten
Jeder Streit, der aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen resultiert, unterliegt dem dänischen Recht.